AVALDUS MÕÕTJA (FIRMA/LABORI) ERIALASE PÄDEVUSE HINDAMISEKS JA TÕENDAMISEKS

Käesolevaga esitame avalduse mõõtja (firma/labori) erialase pädevuse hindamiseks ja tõendamiseks vastavalt lisatud andmetele. Ühtlasi kinnitame, et tunneme nõudeid, millised esitatakse taotlevale mõõtjale ja nõustume esitatud tingimustega ning oleme valmis vastu võtma ekspertgruppi Eesti Akrediteerimiskeskusest (EAK) ja pärast hindamist ning tõendamist kuuluma EAK järelevalve alla.

Firma nimetus
Labori nimetus

Firma juhataja
Avalduse täitmise kuupäev


Märkused:
1. Avaldusele on vajalik lisada täidetud küsimustik (vt lisa), juhtimis- või kvaliteedisüsteemi kirjeldus (kvaliteedikäsiraamat) koos asjakohaste lisadega ning taotletavasse pädevusulatusse kuuluvate mõõtemetoodikate nimekiri.
2. Mõõtja erialase pädevuse hindamine ja tõendamine toimub Majandus- ja kommunikatsiooniministri 05.10.2006 määruse nr 85 kohaselt.

A Üldandmed

Labori nimetus
Registrikood
Juriidiline alluvus:
Aadress:
Telefon:
Faks:
E-post:
Mõõtmise eest vastutav isik:
Juhtimissüsteemi eest vastutaja:
Kontaktisik EAK-ga:

B Firma/labori juriidiline staatus

Iseseisev juriidiline isik
Era
Munitsipaal
Riiklik
Muu
Moodustab osa juriidilisest isikust


C Pädevusala

Pädevuse tõendust taotletakse järgmistele mõõtmistele (näidata õigusakt, mis sätestab mõõtmised, objekt, metoodika nimetus,
mõõteulatus ja parim mõõtevõime ning mõõtmiste arv aastas; pikema loetelu korral võib lisada eraldi lehtedel):

Andmete esitamiseks täita LISA C, mille saab alla laadida siit (avaneb LISA C tabel)
Täidetud LISA C fail laadida avalduse lõpus „Lisa manused“KÜSIMUSTIK

erialase pädevuse tõendust taotlevale mõõtjale (firmale/laborile)

Taotleja
Taotlejal palume vastata järgmistele küsimustele, mis on vajalikud pädevusnõuetele vastavuse eelhindamiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. oktoobri 2006.a. määruse nr 85 nõuete kohaselt.

I Haldusnõuded

Juriidiline identifikatsioon: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas mõõtja on juriidiliselt identifitseeritav?
Mõõtja organisatsioon ja juhtimisstruktuur ning mõõtetegevusega seotud isikud: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas mõõtja organisatsioon on dokumenteeritud?
Kas mõõtja juhtimisstruktuur on dokumenteeritud?
Kas mõõtetegevusega seotud isikute koht organisatsioonis on dokumenteeritud?
Võimalikud huvikonfliktid: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas mõõtetegevusega seotud isikute määratlemisel on välditud võimalikke huvikonflikte?
Vastutav personal: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas on olemas mõõtetegevuse eest vastutav personal?
Kas on olemas mõõtetegevuse juhtimise eest vastutav personal?
Kas personali volitused, vastutus ja omavahelised suhted on dokumenteeritud?
Dokumentatsioon: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas on kehtestadud kord asjakohase dokumentatsiooni (tegevuspõhimõtted, protseduurid, tegevusjuhendid) väljaandmiseks ning muutmiseks?
Kas on kehtestatud kord dokumentatsiooni ajakohasena hoidmiseks?
Kas dokumentatsiooni edastamine personalile on fikseeritud?
Kas dokumentatsiooni rakendamist kontrollitakse?
Dokumentide kinnitatud eksemplarid: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas on kehtestatud kord asjakohaste dokumentide kättesaadavuse tagamiseks mõõtetegevusega seotud töökohtadel?
Kas asjakohaste dokumentide olemasolu töökohtadel kontrollitakse?
Alltöövõtt: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas firma/labor kasutab alltöövõttu?
Kas alltöövõtja vastab määruse nr 85 nõuetele?
Kliendiga suhtlemine: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas on kehtestatud kord kliendiga koostööks, selgitamaks kliendi vajadusi ja võimaldamaks jälgida mõõtmisi?
Kas see kord tagab asjassepuutuvate isikute konfidentsiaalsuse?
Kaebuste käsitlemine: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas on kehtestatud kord kaebuste ja ettepanekute käsitlemiseks?
Kas kaebusi on registreeritud?
Parandus- ja tõkestusmeetmed: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas on kehtestatud kord nõuetele mittevastava mõõtetegevuse käsitlemiseks?
Kas on kehtestatud kord parandusmeetmete rakendamiseks?
Kas on kehtestatud kord ennetavate meetmete rakendamiseks?
Kas on tuvastatud nõuetele mittevastav mõõtetegevus?
Andmestiku kontrollimine: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas on kehtestatud kord mõõtetulemuste registreerimiseks ja vormistamiseks?
Kas on kehtestatud kord mõõtetulemuste ja tunnistuste säilitamiseks?
Kvaliteediaudit: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas on kehtestatud kord siseauditi läbiviimiseks?
Kas viiakse läbi mõõtetegevuse sisemist kvaliteediauditit?
Kas auditi tulemused on dokumenteeritud?
Juhtkonna ülevaatus: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas on kehtestatud kord juhtkonna ülevaatuste läbiviimiseks?
Kas juhtkonna ülevaatusi (mõõtetegevuse osas) viiakse läbi?
Kas juhtkonna ülevaatused on dokumenteeritud?

II Tehnilised nõuded
Personal: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas on kehtestatud mõõtjate kvalifikatsiooninõuded?
Kas mõõtjad omavad mõõtmiseks vajalikku kvalifikatsiooni?
Kas mõõtjad omavad mõõtmiseks vajalikku väljaõpet ja kogemusi?
Töökirjeldused: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas on koostatud töökirjeldused igale mõõtekohale?
Ruumid ja keskkonnatingimused: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas on kehtestatud nõuded ruumidele ja keskkonnatingimustele?
Kas on tagatud mõõtmiste sooritamiseks vajalikud ruumi- ja keskonnatingimused?
Mõõtemeetodid ja protseduurid: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas mõõtemetoodikad vastavad kliendi ja õigusaktide nõuetele?
Kas mõõtemetoodikad on standardsed?
Kas mittestandardsed metoodikad on valideeritud?
Mõõtemääramatus: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas on olemas protseduurid mõõtemääramatuse hindamiseks?
Kas mõõtemääramatust hinnatakse?
Mõõtevahendid ja abiseadmed: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas mõõtja on varustatud kõigi mõõtmise korrektseks läbiviimiseks vajalike mõõtevahendite ja abiseadmetega?
Kas on olemas seadmete hooldus- ja käsitlusjuhised?
Jälgitavus ja kalibreerimine: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas kõik mõõtevahendid on jälgitavalt kalibreeritud enne kasutuselevõttu?
Kas on kehtestatud mõõtevahendite kalibreerimisprogramm?
Kas kõik mõõtevahendid on kalibreeritud programmi kohaselt?
Kas taatluskohustuslikud mõõtevahendid on taadeldud?
Proovivõtmine: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas mõõtja rakendab proovivõttu?
Kas on kehtestatud proovivõtu plaan ja protseduur?
Protseduurid mõõteobjektide käsitlemiseks ja identifitseerimiseks ning kliendi konfidentsiaalsuse tagamiseks: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas on kehtestatud kord mõõteobjekti käsitlemiseks?
Kas on kehtestatud kord mõõteobjekti indentifitseerimiseks?
Kas on kehtestatud protseduur kliendi ja teiste asjassepuutuvate isikute konfidentsiaalsuse tagamiseks?
Mõõtmise kvaliteedi tagamine: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas on dokumenteeritud protseduurid mõõtmise kvaliteedi tagamiseks?
Kas neid protseduure rakendatakse?
Kas tööetalonid on jälgitavalt kalibreeritud?
Kas on kehtestatud põhimõtted võrdlusmõõtmistes osalemise ja nende tulemuste analüüsi kohta?
Kas igas mõõtevaldkonnas on osaletud tasemekatsetes ja/või võrdlusmõõtmistes?
Mõõtetulemuste dokumenteerimine: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas mõõtetulemused on dokumenteeritud vastavalt mõõtemetoodika juhistele?
Mõõtetulemused: Ja Ei Kv.käsir.ptk
Kas dokumenteeritud mõõtetulemused sisaldavad kogu kliendi poolt ja õigusaktide kohaselt nõutavat informatsiooni?
Kas dokumenteeritud mõõtetulemused sisaldavad informatsiooni, mis on vajalik mõõtetulemuste interpreteerimisel?


Avaldusele on lisatud:

 
Lisa manused:
NB! Manuste nimed ei tohi sisaldada: ?=)(/\&%¤#"!üõöä.
Vali fail
Vali fail
Vali fail
Vali fail
Vali fail