Akrediteerib erapooletu kasumit mittetaotlev akrediteerimisasutus, kes on riigi poolt tunnustatud ja peab vastama asjakohaste rahvusvaheliste standardite nõuetele. Eestis on selleks Vabariigi Valitsuse 21.12.99 korralduse alusel majandusministri poolt 04.01.2000 asutatud Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK).

Euroopas levinud tava kohaselt kontrollivad akrediteerimisasutuse vastavust rahvusvaheliste standardite nõuetele teiste riikide akrediteerimisasutuste esindajad Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsiooni EA koordineerimisel.
EAK kui EA liikme (2000. aasta juunist) rahvusvaheliste standardite nõuetele vastavuse kontroll toimus 2003.a. märtsis. 12. märtsil 2004.a. sai EAK õiguse liituda EA liikmesasutuste vahelise mitmepoolse vastastikuse tunnustamise leppega EA MLA (laborite ja inspektsioonide osas), mis sisuliselt tähendab EAK antud akrediteeringu samaväärsust kõigi teiste EA MLA-liimete poolt antutega.
2004.a. novembris toimunud järelhindamise tulemusena sai EAK 18. märtsil 2005 õiguse liituda EA MLA-ga ka 4 sertifitseerimistegevuse akrediteerimise osas.
5. juunil 2008 otsustas FALB (EL EMAS-määruse kohaselt keskkonnatõendajaid akrediteerivate asutuste koostööfoorum), et EAK vastab EMAS-määruse nõuetele kui keskkonnatõendajate akrediteerimisasutus.
10. aprillil 2014 otsustas EA MLA-nõukogu (MAC), et EAK võib liituda ka kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendamisasutuste akrediteerimise alase MLA-ga.
Seega on kõik EAK akrediteerimistegevused rahvusvaheliselt tunnustatud.