Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) kui MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus struktuuriüksuse põhieesmärgiks on akrediteerimise teostamine ja Eesti esindamine rahvusvahelises akrediteerimisalases koostöös.

EAK ülesanded on:

  • katse-, kalibreerimis- ja taatluslaborite ning tasemekatsete korraldajate akrediteerimine
  • sertifitseerimis- ja inspekteerimisasutuste ning EMAS- ja KHG tõendajate akrediteerimine
  • mõõtjate (asutuste) erialase pädevuse hindamine ja tõendamine
  • akrediteerimise tehniliste komiteede moodustamine ja nende töö koordineerimine
  • akrediteerimisalaste juhendite ja soovituste koostamine
  • järelevalve teostamine pädevaks tunnistatud ja akrediteeritud asutuste üle
  • akrediteerimisalaste vastastikuse tunnustamise lepete sõlmimine teiste akrediteerimisasutuste ja nende ühendustega
  • osalemine Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsiooni EA töös
  • assessorite koolitus
  • hea laboritava (GLP) nõuetele vastavuse inspekteerimine


NB! Akrediteerimisnõuded - vt "Akrediteerimine/Akrediteerimiskriteeriumid", akrediteerimise taotlemine - vt "Akrediteerimine/Taotlemine".

EAK on täies ulatuses vastutav oma tegevuste ja nende tulemuste eest. Akrediteerimise läbiviimiseks kasutab EAK sõltumatuid kompetentseid assessoreid ja eksperte.
EAK tegevjuhiks on juhatuse liige, keda nõustavad akrediteerimispoliitika osas akrediteerimisnõukoda ja tehnilistes (erialastes) küsimustes tehnilised komiteed.
Juhatuse liige annab EAK tegevustest aru sihtasutuse nõukogule, mille liikmed määrab majandus- ja kommunikatsiooniminister. Nõukogu kinnitab mh EAK strateegilise tegevuskava ja igaaastased tegevuseesmärgid. Vt "EAK strateegiline tegevuskava 2019-2023" Strateegiline tegevuskava

EAK akrediteerimistegevuse täieliku sõltumatuse ja erapooletuse tagamiseks ja arvestades ISO/IEC 17011:2017 p. 4.4.6 ja 4.4.7 nõudeid, viib EAK koos akrediteerimisnõukojaga regulaarselt (viimati aprillis 2017) läbi oma suhete analüüsi seotud asutuste ja isikutega, määratlemaks võimalikke huvikonflikte ja vajadusel rakendab asjakohased meetmed nende vältimiseks.


  

NB!
Akrediteeritud asutuse või ulatuse leidmiseks palume kasutada rubriigis "AKREDITEERITUD ASUTUSED/PÄDEVAD MÕÕTJAD" asuvat otsingut "Otsi ettevõtet"
Eesti Akrediteerimiskeskus | Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 055 050 | E-post: info@eak.ee