Kaebused ja apellatsioonid EAK akrediteerimis- ja pädevushindamistegevuse kohta tuleb esitada EAK juhatajale e-posti aadressil info@eak.ee või paberkandjal aadressil Mäealuse 2/1 Tallinn 12618. Apellatsioon tuleb esitada ühe kuu jooksul asjassepuutuva akrediteerimisotsuse kuupäevast arvates.

EAK põhitegevustega seoses võidakse EAK-le esitada 3 liiki kaebusi:
• kaebused EAK ebaõige tegevuse või tegevusetuse kohta;
• kaebused EAK töötajate tegevuse või nende poolt hindamisnõuete tõlgendamise ebaadekvaatsuse kohta;
• kaebused EAK poolt akrediteeritud või pädevaks tunnistatud asutuste ebaõige tegevuse kohta.
Kaebused võib EAK-le esitada kirjalikult või suuliselt. Suuline kaebus tuleb esitada viisil, et kaebuse vastuvõtja (EAK assistent) saaks seda protokollida.
Kaebuse menetlemisel jälgitakse EAK üldiseid konfidentsiaalsusreegleid, arvestades järgmiste eripäradega:
• kaebuses käsitletud informatsiooni käsitletakse rangelt konfidentsiaalsena EAK ja kaebuses puudutatud asutus(t)e vahel;
• teavet kaebuse esitaja kohta ei avaldata asutusele, kelle tegevuse kohta kaebus esitati.
Kaebused lahendatakse dokumendis EAK JSP5 "Kaebuste lahendamise kord" sätestatud korras.
Kaebuse esitajat informeeritakse kaebuse kättesaamisest. Kaebuse lahendamise tulemustest või selle asjaolude täiendava uurimise vajadusest teavitatakse kaebuse esitajat 30 päeva jooksul arvates kaebuse EAK-sse laekumise kuupäevast. Kaebuse asjaolude täiendava uurimise korral teavitatakse kaebuse esitajat kaebuse lahendamise tulemustest hiljemalt 2 kuu jooksul kaebuse laekumise kuupäevast arvates.

EAK akrediteerimisotsuste suhtes esitatud apellatsioonide ja vaiete lahendamine toimub EAK juhataja poolt kinnitatud ja akrediteerimisnõukojaga kooskõlastatud korra kohaselt.