» EAK juhendite muudatustest
Teavitame äsjastest (aug-sept) EAK juhendite muudatustest. Nimelt kinnitati EAK kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendaja hindamise juhendi J21 uusversioon, samuti EMAS keskkonnatõendaja hindamise juhendi J18 ja assessorite ohje protseduuri J10 täiendused. Kõik nimetatud dokumendid on avaldatud meie veebilehel aadressil "Juhendmaterjalid/EAK juhendid".

» EAK juhendid revideeritud!
Austatud kliendid! Teavitame kahe EAK juhendi revideeritud versiooni kinnitamisest 8. mail 2017: 1) EAK J1 "EAK akrediteerimiskriteeriumid" - täiendati mh oluliselt juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutuste tegevust reguleerivate juhendmaterjalide nimistut ja lisati erisäte (ptk 9) teavitamist taotlevate vastavushindamisasutuste hindamise kohta, kõik muudatused kajastuvad muudatuste lehel ja on juhendi tekstis allajoonitud; vt: "EAK akrediteerimiskriteeriumid". 2) EAK VJ17-2 "Elektripaigaldiste auditit teostavate inspekteerimisasutuste hindamisjuhis" viidi kooskõlla õigusaktide ja juhenddokumentide muudatustega; vt: "Elektripaigaldiste auditit teostavate inspekteerimisasutuste hindamisjuhis".

» Hindamisprotseduuri juhend J2 kinnitatud!
Teavitame, et EAK juhataja kinnitas 3. aprillil 2017 uue juhendi J2 "Akrediteerimishindamise protseduur", kus kehtestatakse akrediteerimishindamiste läbiviimisel rakendatavad protseduurid. Juhend asendab senised EAK juhendid J7, J8, J13 ja J17. Juhendis esitatud nõuete ja protseduuride järgimine on kohustuslik EAK personalile ja hindamistel osalevatele assessoritele ning ekspertidele. Seoses J2 kehtestamisega viidi asjakohased muudatused sisse mitmesse EAK juhendisse, k.a EAK J1 (vt "Juhendmaterjalid/EAK juhendid"). Juhendiga tutvumiseks klikkige järgneval lingil: "Akrediteerimishindamise protseduur".

» Meie kontaktandmed

Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK)

Mäealuse 2/1, Tallinn 12618, EESTI


Telefon: +372 6 021 801
E-post: info(at)eak.ee











  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.ee