Akrediteerimiskeskuse nõukoda on Eesti akrediteerimisasutust (EAK) vastavushindamis- ja akrediteerimisalases tegevuses nõustav ühiskondlik organ, kelle pädevusse kuulub:
Nõukoja põhikiri
  • rahvusliku akrediteerimisstrateegia ja – poliitika kujundamisele ja arendamisele kaasaaitamine
  • rahvuslikule akrediteerimisstrateegiale ja – poliitikale Eesti ühiskonnas laialdase heakskiidu ja toetuse saavutamisele kaasaaitamine
  • EAK nõustamine rahvusliku akrediteerimispoliitika elluviimisel ja akrediteerimisasutuse tegevusaruannete ärakuulamine ning nende kohta hinnangu andmine
  • EAK ettepanekul arvamuse esitamine EAK juhatuse poolt tehtavate akrediteerimisotsuste kavandite kohta (nt juhul kui juhatuse liige osales hindamisel)
  • EAK tegevuse kohta laekuvate apellatsioonide lahendamises osalemine
  • akrediteerimise alaliste tehniliste komiteede moodustamisotsuste ja nende tegevusjuhiste kooskõlastamine
  • EAK ettepanekul aastaeelarve ja finantstoetuse taotluste kohta hinnangu andmine
  • EAK-le ettepanekute tegemine liitumiseks rahvusvaheliste organisatsioonide ja vastastikuse tunnustamise lepingutega
  • valitsusasutuste tõstatatud nõukoja pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamine.