EAK poolt akrediteeritud KATSELABORITE akrediteerimisulatustes ei esitata alates novembrist 2017 enam mõõteulatusi ega mõõtemääramatusi.

Põhjuseid selleks on mitmeid, sealhulgas:
• Viime katselaborite akrediteerimisulatused vastavusse standardi ISO/IEC 17011 nõuetega.
• Ühtlustame EAK tegevuse teiste riiklike akrediteerimisasutustega.
• EAK akrediteerib labori katse/mõõtemetoodikaid; mõõteulatus ja mõõtemääramatus on katse/mõõtemetoodika detailne informatsioon, mis on kajastatud metoodikas või muus dokumendis ning on ajas muutuv, mistõttu EAK-l puudub informatsioon katselabori võimekusest reaalajas.
• Soovime vältida akrediteerimisulatustes mõõtemääramatuse ja -ulatuse kirjeldamisega kaasnevaid inimlikke vigu ja ebatäpsusi
• EAK vastutab üksnes akrediteerimisasutuse tegevuse eest, katselabori tegevuse ja võimekuse eest vastutab katselabor ise.

Infot katselebori mõõteulatuse ja mõõtemääramatuse kohta saab huviline otse katselabori poole pöördudes.

Katsete tellija ja katselabor peavad taotluste vastuvõtmisel omavahel kokku leppima töö mahus ja ulatuses ning akrediteeringule tohib katselabor viidata ainult sellises ulatuses, kus selle katselabori mõõteulatus ja mõõtemääramatus on tõendatud.

Akrediteerimisulatuse kirjelduse muutmisega ei kaasne vähimatki muudatust katselaborite akrediteerimisnõuetes ega akrediteerimisprotsessis:
• Jätkuvalt peab katselabor oskama hinnata ja rakendada mõõtemääramatust ja hoidma ajakohasena tõendused oma mõõteulatuse ja mõõtemääramatuse kohta.
• Mõõteulatuse jälgitavus peab olema akrediteeritud katselabori puhul jätkuvalt tagatud. Iga protokollis esitatud tulemuse õigsuse ja jälgitavuse eest vastutab ainuisikuliselt katselabor.
• Akrediteerimise käigus EAK hindab jätkuvalt katselaborite kompetentsi hinnata oma mõõteulatust ja mõõtemääramatust ning akrediteering kinnitab sellise kompetentsi olemasolu katselaboris.


KALIBREERIMISLABOREID nimetatud muudatus ei puuduta ning kalibreerimislaborite akrediteerimisulatuses jätkame mõõtevõime ja mõõteulatuse esitamist sarnaselt senisele.


04.04.2018

Uudised  

Otsingujuhis: Konkreetse valdkonna akrediteeritud mõõtjate ja/või vastavus- hindajate leidmiseks palume sisestada otsinguaknasse vastav märksõna, näiteks:
  • ''elektripaigaldis''
  • ''valgustatus''
  • ''töökeskkonna''
  • ''ehitusmaterjal''
  • Eesti Akrediteerimiskeskus Telefon: +372 6 055 050 Isikuandmete töötlemine
    Akadeemia tee 21/6, Tallinn 12618, EESTI E-post: info@eak.ee